Tamási Aranyalma Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

„Ha semmi nem igaz, ha a világban nincs szabály, semmi nincs megtiltva; hogy megtiltsunk egy tettet, értékre van szükségünk és célra.”

Albert Camus

 

HÁZIREND

 

Hatályba lépés időpontja: 2018. szeptember 1.

 1. Általános rendelkezések:
 1. A Házirend személyi hatálya kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló gyermekekre, tanulókra, az Iskola pedagógusaira, valamint alkalmazottaira, továbbá a tanulók törvényes képviselőire, és az iskola épületébe belépő minden személyre.
 2. Az iskolába jelentkező minden tanuló és dolgozó a belépéssel együtt vállalja, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul veszi, és az ott leírt szabályokat betartja, betartatja.
 3. A Házirend területi hatálya kiterjed az iskola épületének területére, valamint az iskolához tartozó területekre, továbbá minden, az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvény helyszínére is.
 4. A Házirend célja, hogy biztosítsa az iskola törvényes működését, megteremtse a zavartalan iskolai nevelés és oktatás feltételeit, rögzítse a meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és -a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül- a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
 5. A Házirendet a Tanári Kollégium kijelölt tagjai készítik el, és a Tanári Kollégium fogadja el, a szülői szervezet általi véleményezést követően.
 6. A szülőnek a tanév elején írásban kell rendelkeznie arról, hogy a pedagógus kivel vagy kikkel engedheti el a gyermeket az intézményből. Amennyiben ebben változás van, írásban kell jeleznie azt a Tanári Konferencia felé.
 1. Intézményünkben elektronikus napló használata nincs.

 

 1. Az iskola munkarendje:
 1. Az iskola szorgalmi időszakban, a külön programokon kívül, hétfőtől péntekig 7.45-14.30-ig, délután a napközi 16:15-ig tart nyitva.
 2. A tanítás 8 óra 15 perckor kezdődik. A főoktatás időtartama 120 perc. A szakórák ideje 45 perc.

Csengetési rend:

Főoktatás 8.15-10.15
szünet 10.15-10.45
 1. szakóra
10.45-11.30
szünet 11.30-11.45
 1. szakóra
11.45-12.30
szünet 12.30-12.45
 1. szakóra
12.45-13.30
szünet 13.30-13.45
 1. szakóra
13.45-14.30

 

 1. A szünetekben az udvaron tanári ügyelet működik. Az iskolában a főoktatás, és a szakórák után 1-4. osztályosok részére délutáni foglalkozás, illetve napközi működik 16:15 óráig.
 2. Tanítási idő után a tanulók csak engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában.

 

 • Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei használatának rendje:
 1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek és működési rendjüknek megfelelően használhatják. Az oktatástól eltérő használatra engedélyt csak a Tanári Kollégium adhat.
 2. A diákok a tantermi eszközöket csak tanár felügyeletével vagy engedélyével használhatják.
 3. Az iskola minden dolgozója és tanulója, valamint a külső igénybevevők felelősek:
 • az iskola berendezéseinek, eszközeinek védelméért, állagának megőrzéséért;
 • a tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért;
 • az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért;
 • az energiatakarékos működésért.
  Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben.
 1. Az iskola tisztaságának megóvása érdekében a tanterembe lépéskor váltócipő használata kötelező!
 1. A WC-ket és a berendezést csak rendeltetés szerint használják a gyerekek, más okok miatt nem tartózkodhatnak ott.
 1. A diákok által behozott értékekért az iskola nem vállal felelősséget!
 1. Szülői estekre, előadásokra lehetőség szerint gyermekeik nélkül érkeznek a szülők, aki máshogy nem tudja megoldani a felügyeletet, annak az iskolában gondoskodnia kell felnőtt felügyeletről (rokon, ismerős, felváltva szülők). A teremben távozáskor rendet kell rakni.

 

 1. A tanulók jogai:

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja.

 1. A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
 2. A tanuló joga, hogy a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban, és egészséges környezetben neveljék és oktassák.
 3. A tanuló joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát, világnézetét a nevelési-oktatási intézmény, annak minden tanulója és dolgozója tiszteletben tartsa.
 4.  A tanuló joga, hogy alsóbb osztályokban napköziben, felsőbb osztályokban tanulószobában részesüljön.
 5. A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Választása egy tanévre szól.
 6. A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket a fenti rendelkezéseknek megfelelően.
 7. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 8. A tanuló joga, hogy az őt érintő ügyekben rendszeres tájékoztatásban részesüljön.
 9. A tanuló joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön.
 10. A tanuló joga, hogy átvételét kérje másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe.

 

 1. A tanulói jogok gyakorlásának rendje:
 1. A tanulói jogok megismerésének céljából a Házirend egy példánya a tanév során hozzáférhető a tanári szobában a tanulói jogviszony létesítésétől kezdve, illetve az iskola honlapján (www.tamasiwaldorf.hu) olvasható.
 2. A tanuló joga, hogy az iskola működéséről, az oktatásról, tanulótársai magatartásáról véleményét – mások emberi méltóságának tiszteletben tartásával – közvetlenül vagy törvényes képviselője által bármely pedagógusnak elmondja.

 

VI.            A tanulók kötelességei és a kötelezettségekre vonatkozó szabályok:

 1. A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa társai és az iskolában dolgozó felnőttek emberi méltóságát, beleértve az életkornak és helyzetnek megfelelő köszönést és beszédstílust.
 2. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a tanórákon és a kötelező iskolai rendezvényeken. A kirándulások és az ünnepek is kötelező iskolai programok, az ezekről való távolmaradás is hiányzásnak számít.
 3. A tanuló kötelessége, hogy az órákra pontosan érkezzen. Az igazolt vagy igazolatlan késés időtartama összeadandó, és igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak számít.
 4. A tanuló kötelessége, hogy hiányzásait szülői vagy orvosi igazolással indokolja.
 5. A tanuló kötelessége, hogy ne zavarja az órát, és részt vegyen az óra menetében.
 6. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét.
 7. A tanuló kötelessége, hogy vigyázzon az iskola berendezéseire, a tanítás eszközeire, az iskola rendjére, tisztaságára.
 8. A tanuló kötelessége, hogy az általa okozott kárt helyrehozza, illetve megtérítse.
 9. A tanuló kötelessége, hogy szünetben a kijelölt helyen tartózkodjon.
 1. Köteles haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó tanárnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, vagy veszélyes tárgyat talál, továbbá – ha állapota megengedi – ha megsérül.
 1. Továbbá az egész intézmény területén kizárólag a Waldorf iskola részére bérbe adott területeken (külső, belső) tartózkodhat minden tanuló. A nem bérelt terület igénybe vételéhez tanári engedély szükséges.

 

 • TILOS
 1. az iskola területén dohányozni, alkoholt, drogot, tudatmódosító szert használni, mást megkínálni, társaknak hozzáférhetővé tenni, árusítani, fogyasztani.
 2. a saját és mások testi épségét, valamint az iskola állagát veszélyeztető tárgyakat az iskolában használni (pl. szúró-, vágószerszámok nem tanítási célból való használata).
 3. az iskola tanulójának kihívóan öltözködni, haját, testét festeni, körömlakkot viselni.
 4. a teljes tanítási időben mobiltelefont vagy más elektronikus lejátszó eszközt használni.
 5. az 1.-3. osztályos tanulóknak karórát hordani.
 6. a tanórákon enni (kivéve, ha a tanár ezt megengedi).
 7. órák alatt a tantermet tanári engedély nélkül elhagyni.
 8. a Waldorf szemléletével nem egyező, az egészségre ártalmas ételeket, italokat (pl. energiaitalt, rágógumit, chipseket) az iskolába behozni és fogyasztani.
 9. a nevelő engedélye nélkül bármilyen olyan tárgyat hozni az iskolába, melyek az iskolai tevékenységekhez nem szükségesek.
 10. az intézmény területét elhagyni engedély és köszönés nélkül.
 • A tanulók mulasztásának igazolása:
 1. A tanuló köteles igazolni, ha hiányzik a tanítási órákról, az általa választott tevékenységekről, tanítás nélküli munkanapon szervezett foglalkozásról, tanulmányi kirándulásról, az iskolai ünnepek keretén belüli programokról, önként vállalt szereplésről, feladatáról.
 2. Betegség vagy váratlanul fellépő akadályoztatás esetén a szülő köteles a hiányzás első napjának reggelén személyesen, telefonon bejelenteni az osztálytanítónak a hiányzás tényét, okát és a hiányzás várható időtartamát. A hiányzást követő első napon az igazolást be kell mutatni. Orvosi igazolás nélkül a szülő félévente 5 napot, azaz egy tanévben összesen 10 napot igazolhat, amennyiben a hiányzást annak első óráiban bejelentette az osztálytanítónak.
 3. Fertőző betegségben szenvedő gyermek nem jöhet iskolába. Az orvosnak igazolnia kell, hogy visszatérhet az intézménybe.
 4. Az igazolatlan mulasztások a törvényi előírásoknak megfelelő intézkedéseket vonnak maguk után. Ha az igazolt és igazolatlan hiányzások száma a 250 órát, illetve az igazolatlan hiányzások száma a 30 órát meghaladja, a továbbiakról a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján a tanári konferencia dönt. A köznevelési törvényben megfogalmazott, az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettségeknek az intézmény tanári kollégiuma köteles eleget tenni.

 

 1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái:

Azon tanulók, akiknek tanulmányi, vagy művészeti tevékenységből fakadó eredménye kiemelkedő, az osztálytanító dicséretben részesíti, mely az év végi bizonyítványukba is bekerül.

 

 1. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái:

Kisebb szabálytalanságok, vétségek esetén az osztálytanító, vagy a szaktanár jár el, saját hatáskörben, a mindenkori jogszabályok betartásával.  Ismétlődő szabálytalanság, vétség esetén a Tanári Kollégium, vagy az általa kijelölt bizottság, minden ilyen esetet külön mérlegel és az iskola szellemiségével megegyező fegyelmező intézkedést hoz.

 

 1. A tanulók felvételének és elbocsátásának rendje:

Felvétel

A jelentkező családoknak jelentkezési lapot kell kitölteniük, és az osztálytanítóval megbeszélt időpontban, a felvételin meg kell jelenniük. A tanuló felvételijével párhuzamosan szülői beszélgetés is folyik a felvételiző szüleinek és az intézmény kijelölt tanári kollégiumának részvételével. Az iskola más intézményből történő jelentkezés esetén a felvételi megkezdése előtt a szülőtől másolatot kér a bizonyítványról.  Abban az esetben, ha a tanuló csak tíz tanítási napnál régebbi tanulói jogviszonyt tud igazolni, és más jellegű igazolást nem tud felmutatni, akkor a tanári kollégium mérlegelheti a gyermek felvételét. Illetve a tanári kollégiumnak kötelessége a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelenteni, mikortól nem áll fenn tanulói jogviszonya.

A tanuló felvételéről az osztálytanító javaslatának figyelembe vételével a Tanári Konferencia dönt.

A konferenciadöntés lehetséges tartalma: a.) elutasítva  b.) próbaidő c.) felvéve.

Minden döntés esetén írásban kell a szülőket értesíteni!

Az Osztálytanítónak jogában áll az általánosan megfogalmazott Pedagógiai szerződést gyermekenként kiegészíteni, amennyiben szükségesnek látja. A Szerződést köteles egyeztetni a szülőkkel az aláírást megelőzően.

 

Elbocsátás

Az intézménybe való beiratkozást minden szolgalmi év végén, a következő szolgalmi évre, újra meg kell tenni.  Az iskola és a szülők oldaláról ekkor lehetőség van arra, hogy a Pedagógiai megállapodásban rögzítettek teljesülését felülbírálja. Amennyiben az abban foglaltak nem teljesültek valamelyik fél szerint, úgy bármelyiknek joga van az szerződéstől elállni.

 

 

 • A tandíjjal, szociális ösztöndíjjal, szociális támogatással, nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatással kapcsolatos elvek, formák:

Az iskolában havi szülői hozzájárulás van, melynek mértékét minden tanév elején, a Tamási Aranyalma Waldorf Egyesület képviselői, a Tanári Konferencia, és a szülői kör együttesen állapítja meg. A havi szülői hozzájárulást minden hónap 15.-éig kötelező átutalni a Tamási Aranyalma Waldorf Egyesület számlájára. Az étkezési térítési díjak esetében a Költségvetési törvényben aktuálisan meghatározott támogatásokon felül, minden érintett a teljes összeget fizeti.

Az étkezési térítési díjakat a következő hónap 10.-éig kell előre kifizetni, készpénzben vagy átutalással. Amennyiben egy gyerek valamely oknál fogva nem veszi igénybe a már előre kifizetett étkezést, úgy a hiányzásának első napján a szülőnek az intézmény felé délelőtt 09.00-óráig, így a következő napra már nem terheli őt az étkezés költsége, a hiányzás első napján sem, mivel túlfizetésként számolják el a következő hónapra. A befizetett összeget a következő befizetésnél jóváírják. Amennyiben ez már nem lehetséges – pl.: nyári szünet – akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni.

Az intézményben – a Waldorf-pedagógia alapelveinek megfelelően – nincsenek tankönyvek. Az iskolában szociális ösztöndíj kérésére nincs lehetőség, ilyen jellegű igénnyel a fenntartóhoz lehet fordulni. Az egyéb szociális szempontú kedvezményt törvényben meghatározottak szerint lehet érvényesíteni. A hozzájárulás fizetésének kötelezettségéről való felülvizsgálatát kérheti a szülő a Tanári Konferenciától, továbbá a Tanári Konferencia is kezdeményezheti a szülő felé.

 

 • Az osztályozó/értékelő vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje:

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit, mely megegyezik az adott osztályfok tananyagával, az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. Az osztályozó vizsgákra jelentkezés legalább egy hónappal a vizsga megkezdése előtt lehetséges. A vizsgára jelentkezés módjai:

 1. Kérelem benyújtása az intézmény képviselőjének tanuló által szülői aláírással.
 2. Szaktanár jelzése alapján, hiányzás (30%-ot meghaladja adott tárgyból) miatt.

A tanulókra vonatkozó értékelés részletes leírását a Pedagógiai Programunk tartalmazza.

Az esetleges javító vizsgákra a tanítási év végén, augusztusban van. Javító vizsgára abban az esetben kerül sor, ha a tanuló az egyik epocháját, vagy a szaktárgyi követelményeket nem teljesítette, adott tanév június 15-ig nem számolt be.

Az esetlegesen szükséges vizsgákról, évismétlésről a szülőt a félév, illetve a tanév zárását megelőzően 30 nappal írásban értesíteni kell.

Iskolánkban alapvető elv, hogy nincs buktatás, évfolyamismétlés. Szem előtt tartjuk a tanuló alapvető képességeit, melyeket figyelembe veszünk az értékelés során. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor ún. értékelő vizsga szükséges lehet. Ezek az alábbiak:

 1. Tanévközben érkező tanuló.
 2. A tanuló betegség vagy egyéb távolléti ok miatt nem tudta teljesíteni az egyes tantárgyakhoz kötött elvárásokat.
 3. Magántanulói státusz.
 4. Magasabb évfolyamokon – 6-7-8 – nem képességbeli okok miatt elmaradt fejlődés a tantervi minimum elsajátítása terén.
 5. A területileg illetékes Pedagógiai Szakmai Szolgálat szakvéleménye alapján évfolyam ismétlés javasolható.

 

 1. Tanév közben érkező tanuló esetében történő értékelő vizsga

Tanév közben érkező tanuló esetében szükség lehet arra, hogy egy előre meghatározott időintervallum után, a tanulóval, és a szülőkkel egyeztetett időpontban a tanuló számot adjon a tudásáról. Ekkor az osztálytanító/ szaktanár által a felkészülés időszakának kezdetén ismertetett, és írásban megadott tantárgy – és annak pontosan meghatározott részéből- írásos, vagy /és szóbeli formában a tanuló értékelő vizsgát köteles tenni.  Ha a tanári kollégium úgy dönt, akkor a tanuló eggyel alatta lévő évfolyamba irányítható.

 1. A tanuló betegség vagy egyéb távolléti ok miatt nem tudta teljesíteni az egyes tantárgyakhoz kötött elvárásokat

Meghatározott hiányzásmennyiség elérését követően a tanulónak értékelő vizsgát kell tennie. Mivel osztálytanítója a hiányzásokat figyelemmel követi, úgy az ő feladata, hogy erről a tényről a tanulót és szüleit (gondviselőjét) írásban értesítse. A tanulónak megfelelő időt kell adni a felkészüléshez. Alapelv, hogy legkésőbb az adott tanév augusztus 25.-éig a vizsgának le kell folynia. Ellenkező esetben a tanuló nem folytathatja tanulmányait az iskolában.

 

 1. Magántanulói státusz

Iskolánk alapvetően nem támogatja a magántanulóságot, mégis lehetnek olyan helyzetek, mikor a tanuló érdekét ez a forma szolgálja. A magántanulókra, a vizsgára való előkészületekkel kapcsolatban ugyanazon feltételek vonatkoznak, mint a 2.) pontban, annyi különbséggel, hogy itt a vizsgák időpontja előre tervezhető. A tanulónak a tanév rendjében meghatározott első félév utolsó napját megelőző héten kell az első félévhez kapcsolódó vizsgáit teljesítenie, az osztálytanítóval egyeztetett időpont/okban.  A második félévben hasonló módon, a tanév utolsó munkanapját megelőző héten kell a vizsgát megszervezni.

 1. Magasabb évfolyamokon – 6-7-8 – nem képességbeli okok miatt elmaradt fejlődés a tantervi minimum elsajátítása terén

Az ilyen jellegű esetek megelőzése végett, az osztálytanítónak a saját, vagy a szaktanárok tapasztalata alapján a szülőt/gondviselőt az egyes epochák során – szaktárgyak esetében egy hónap – tájékoztatja egy félévben legalább 2 alkalommal, lehetőleg személyes találkozó alkalmával. Amennyiben a helyzet nem javul elfogadható mértékben a tanév során, az osztálytanítónak ezt újfent jeleznie kell a szülő/gondviselő felé. Amennyiben a tanév végére sem mutatkozik az elvárható változás, s a tanuló neki felróható okból nem sajátítja el a tőle elvárható tantárgyi minimumot, úgy augusztusban javítóvizsgát kell tennie.  Ennek eredménye alapján a Tanári Kollégium dönt a tanuló tanulmányainak iskolánkban való folytatásáról. Mivel évismétlésre iskolánkban alapvetően nincs lehetőség, így lehetséges, hogy a tanuló csak más oktatási intézményben folytathatja tanulmányait. Erről is egyénileg, minden szempontot figyelembe véve, a Tanári Kollégium dönt. (Ha a szülő nem fizeti a tandíjat, akkor is eltanácsolható a gyerek.)

Az osztályozó/értékelő vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, minimum szintjét a Helyi tanterv tartalmazza.

 • Iskolánk elektronikus naplót nem használ.

 

 1. A tanulók véleménnyilvánításának és tájékoztatásának rendje

A tanulóknak jogukban áll az emberi méltóság tiszteletben tartásával kulturáltan véleményt mondani az iskola életével, társaikkal és a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben. E jogukkal élhetnek tanórákon (alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez), beszélgető órákon.

A tanulókat osztálytanítójuk tájékoztatja az őket érintő kérdésekkel kapcsolatban, az általa meghatározott időben és módon.

 

 • A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok
 1. A házirendet minden, az iskolába beiratkozott tanuló családjának valamint az iskola tanulóinak tudomására kell hozni.
 2. A Házirendet minden tanévkezdéskor a szülők e-mailen megkapják, illetve az első szülői esten az osztálytanító tudomásukra hozza és ezt aláírásukkal igazolják. Amennyiben adott év szeptember 30-ig valamely szülő a Házirend ismeretét aláírásával nem igazolja, annak tartalmát ismertetnek kell tekinteni.
 3. A Házirendnek a tanáriban, a titkárságon, és a folyosón megtekinthetőnek kell lennie.